Session là gì và cách sử dụng

16/10/2017    4.6/5 trong 5 lượt 
 Session là gì và cách sử dụng
Session là khái niệm quan trọng trong lập trình PHP thuần. Nó được sử dụng để quản lý phiên làm việc của người sử dụng như quản lý cơ chế chứng thực người dùng (đăng nhập), quản lý việc lưu nhớ thông tin,…Và dĩ nhiên CakePHP Framework cũng cung câp cho chúng ta thư viện để xử lý session.
 
Trong bài viết này , tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Session trong CakePHP kèm theo những ví dụ về cách sử dụng trong mỗi trường hợp
Trong CakePHP Framework muốn lập trình ứng dụng thì ta cũng cần có những thành phần quan trọng như : Helper và Component thông qua hai biến $helpers và $component

Nếu bạn chưa biết về cách viết helper và component trong cakePHP, vui lòng xem lại 2 bài viết: Cách viết helper trong CakePHP Framework và cách viết component trong cakePHP Framework.
Ví dụ khai báo :

Có những thành phần chỉ được khai báo trong $helpers như : Html,Form… , $component như : Acl,Mail.. . Tuy nhiên Session lại là trường hợp ngoại lệ , nó có thể khai báo trong cả hai thành phần $helpers và $components.

 

Cú pháp sử dụng :

Cho dù Session được khai báo ở $helpers hay $component đi chăng nữa thì nó cũng có các hàm chính như sau :

a) write($name,$value)

– Lưu session có giá trị $value vào tên $name
– $name có thể sử dụng dấu chấm (.) để tạo thành mảng session
Ví dụ :

 b. read($name)

– Lấy giá trị của session thông qua tên
Ví dụ :

c) check($name)

– Kiểm tra xem có tồn tại session có tên là $name hay không
Ví dụ: không tồn tại Session Username

d) delete($key)

– Xóa Session thông qua tên

e) destroy()

– Xóa toàn bộ Cookie và Session

f) error()

– Xác định lỗi cuối cùng lên quan tới session

g) setFlash($message, $element = ‘default’, $params = array(), $key = ‘flash’)

– Thường sử trong Controllers
 
+ $message : nội dung hiển thị
+ $element : load file chứa nội dung bao quanh $message .Nội dung được lưu dạng file *.ctp trong thư mục app/view/elements/
+ $param : dùng dể thay đổi các thuộc tính như : class, id, style ..
+ $key : mặc định là “flash”
Ví dụ :
Tôi có file sms.ctp (app/views/elements/sms.ctp)

Thực hiện lệnh :

Thì nội dung file sms.ctp sẽ được load và hiển thị là :

 
php.com.vn
 

Liên kết