HTML cơ bản

Sự sắp xếp chiều dọc của thẻ block trong HTML
Khi sử dụng các thẻ block, trình duyệt sẽ sắp xếp các thẻ theo chiều dọc, mỗi thẻ sẽ chiếm vùng không gian nằm ngang từ trên xuống theo thứ tự sắp xếp trong trang HTML/XHTML, thẻ nào code trước sẽ nằm trên, các thẻ code sau sẽ nằm bên dưới. Xem ví dụ sau đây để thấy được trình duyệt sắp xếp các thẻ theo chiều ngang như thế nào:

Liên kết